Thứ 7, Ngày 09/12/2023 -

Tăng cường thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 -2025”
Ngày đăng: 14/06/2022  15:34
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1830/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 -2025”

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” theo chỉ đạo của của UBND tỉnh (tại Kế hoạch số 3188/KH-UBND ngày 14/11/2018 Văn bản số 1717/UBND-KGVX ngày 27/5/2021 và Văn bản số 880/UBND-KGVX ngày 29/3/2022) và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Văn bản số 3467/VPCP-KGVX ngày 03/6/2022 về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

 

Tuấn Tài – Huy Thông