Thứ 7, Ngày 09/12/2023 -

Duy trì, thu hút lao động vào làm việc và hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động
Ngày đăng: 14/06/2022  22:02
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1843/UBND-KGVX về việc duy trì thu hút lao động vào làm việc và hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Rà soát, đề xuất tháo gỡ rào cản đối với những thể chế cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước ngày 30/6/2022. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1697/KH-UBND, ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với những hành vi, vi phạm quy định về lao động, việc ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025”. Thực hiện có hiệu quả hoạt động đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp để đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong qua trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong quá trình đào tạo nghề và sử dụng lao động sau đào tạo trên địa bàn tỉnh.

 

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm đến các chế độ phúc lợi phù hợp cho người lao động như: bố trí nơi ăn, ở chu đáo cho công nhân; thực hiện tốt các giải pháp an sinh xã hội như chăm lo hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo cho con em của người lao động để họ yên tâm công tác; chú trọng đào tạo nâng cao trình độ gắn với hiệu suất, mức lương tương xứng cho người lao động. Tăng cường phối hợp với tổ chức Công đoàn, đại diện người lao động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng người lao động, thường xuyên đối thoại, thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp và thị trường lao động, để người lao động biết, chia sẻ, gắn bó, chung tay xây dựng, phát triển doanh nghiệp.

 

Tuấn Tài