Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 21/06/2022  21:45
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1923/UBND-NC về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu:

 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ kết quả Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX năm 2021 đã được cơ quan có thẩm quyền công bố, tiến hành rà soát, phân tích kết quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính, kết quả hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước dưới các hình thức phù hợp; xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân, trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao; có hình thức khen thưởng phù hợp đối với cá nhân, tổ chức đạt thành tích tốt trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời, căn cứ vào các tồn tại, hạn chế của tỉnh Kon Tum được chỉ ra, xây dựng kế hoạch khắc phục, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/7/2022 để theo dõi.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ công (y tế công lập, giáo dục tiểu học, cơ sở hạ tầng căn bản, an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư…); về tiện ích của dịch vụ bưu chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đồng thời, nghiên cứu, xem xét, đề xuất những giải pháp có tính đột phá để thực hiện thí điểm hoặc trình UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; đồng thời, tăng cường kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và tập trung xử lý các tồn tại, hạn chế qua công tác kiểm tra.

 

Cập nhật, niêm yết, công khai kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa và trên Trang TTĐT của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý đúng quy định (chú trọng những thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực cần thiết của đời sống người dân như: chứng thực, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...); nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; không tự ý yêu cầu người dân, tổ chức, doanh nghiệp bổ sung thêm các thủ tục, giấy tờ không có trong quy định; hạn chế tối đa việc người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần; thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn; có giải pháp thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

 

Kiên quyết xử lý nghiêm (hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét) đối với những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân.... Trường hợp nhân sự thực thi nhiệm vụ được giao có dư luận phản ánh không tốt thì theo thẩm quyền (hoặc phối hợp với đơn vị có thẩm quyền) khẩn trương xem xét bố trí công tác khác ngay.

 

Ngoài việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, tập trung mọi nguồn lực để lãnh đạo, phối hợp tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự; nâng cao được chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; thực hiện thực chất, có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở và ở các cơ quan đơn vị; kịp thời công khai những thông tin liên quan theo quy định để người dân biết, tham gia góp ý và giám sát.

 

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong hòa giải, tập hợp, đoàn kết đoàn bào các dân tộc, đồng bào có đạo, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

 

Đình Trung - Hương Giang