Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng
Ngày đăng: 23/06/2022  09:11
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1948/UBND-NNTN về việc “phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2030”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1670/UBND-NNTN ngày 01/6/2022 và Công văn số 2194/UBND-NC ngày 29/6/2021; đồng thời phối phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, quần chúng Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các dự án cụ thể trên địa bàn; các địa phương có dân đi và đến phối hợp tổ chức công tác đăng ký nhân khẩu, thẻ căn cước công dân theo quy định của Luật cư trú.

 

Giao UBND các huyện thành phố rà soát, có kế hoạch và giải pháp cụ thể thực hiện hoàn thành dứt điểm các dự án bố trí, ổn định dân cư đang triển khai, sớm đưa dân đến sinh sống, ổn định lâu dài, nhất là các dự án bố trí dân cư ở nơi có nguy cơ cao về thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

 

Rà soát, có kế hoạch hỗ trợ vùng dự án bố trí ổn định dân cư phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng các mô hình, dự án phát triển sản xuất, vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chế biến, bảo quản, thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp liên kết với người dân để sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và đầu tư phát triển hạ tầng vùng bố trí dân cư, các khu tái định cư trên địa bàn huyện.

 

Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các phần tử xấu lợi dụng kích động, lôi kéo đồng bào di cư tự do nhằm tập hợp lực lượng, kích động ly khai tự trị, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, phá rừng phòng hộ, rừng đặc dụng gây mất an ninh trật tự.

 

Rà soát quy hoạch tổng thể bố trí dân cư trên địa bàn để tích hợp vào Quy hoạch chung của huyện, thành phố và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, bố trí ổn định dân cư phù hợp với các quy hoạch các cấp theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng và các quy hoạch có liên quan, đồng thời đáp ứng yêu cầu về đất ở, đất sản xuất, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với phong tục tập quán của người dân từng địa phương góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững.

 

Chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương, kết hợp lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để triển khai thực hiện Chương trình./.

                                                                                         

                                                                                          Lê Hằng - Văn Hạ