Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Triển khai thực hiện các Dự án bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 27/06/2022  17:11
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1997/UBND-NNTN về việc triển khai thực hiện các Dự án bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Kon Plông, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai, Sa Thầy và Đăk Glei tăng cường công tác kiểm tra, giám sát địa bàn tại các Khu tái định cư; tuyên truyền, vận động người dân chăn nuôi cách xa khu dân cư, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh chung, phòng chống dịch bệnh xảy ra tại các Khu tái định cư; tiếp tục vận động các hộ thuộc đối tượng hưởng lợi của dự án di dời lên Khu tái định cư theo dự án được duyệt; cân đối, lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống tại các khu tái định cư; ưu tiên bố trí ngân sách cấp huyện để khắc phục các tồn tại, hạn chế phát sinh tại các khu tái định cư.

 

Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan để được hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác thu hồi đất của các hộ dân nơi ở cũ để các hộ dân này về nơi ở mới; chỉ đạo đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những khu tái định cư người dân đã sinh sống ổn định theo quy định Luật Đất đai.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, phối hợp, hướng dẫn các địa phương kiểm tra, rà soát và triển khai công tác thu hồi đất của các hộ dân nơi ở cũ (Có nguy cơ sạt lở cao khi mưa bão xảy ra) để các hộ dân này về nơi ở mới (nếu có); hướng dẫn đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những khu tái định cư người dân đã sinh sống ổn định theo quy định Luật Đất đai.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Dự án bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn tỉnh; Sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương phối hợp với các địa phương rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh: Mở rộng, quan tâm đến nhiều đối tượng thụ hưởng (Cụ thể như: Các hộ mới tách hộ lập vườn; thiếu đất ở, đất sản xuất... ) để thay thế những hộ không còn nhu cầu về di dời tái định cư do thiên tai để hình thành khu dân cư nông thôn đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và phấn đấu trở thành khu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới./.

                                                                                         

                                                                                          Lê Hằng - Văn Hạ