Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 28/06/2022  15:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1989/UBND-KGVX về việc tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu bảo hiểm xã hội tỉnh hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các tiêu chí, phương pháp xây dựng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ để xây dựng chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội của năm tiếp theo, tham mưu UBND tỉnh đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh báo cáo việc xây dựng chỉ tiêu và tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Căn cứ chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội được giao tại Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 và Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 20/3/2019, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện đồng bộ các giải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

 

Chủ động phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh):

 

Đôn đốc, theo dõi triển khai thực hiện Kế hoạch số 446/KH-BCĐ ngày 22/3/2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh; phối hợp giải quyết, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương về công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

 

Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT với nhiều hình thức thiết thực; nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm người tham gia BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và huy động sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động, nhất là các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT; kịp thời đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh biểu dương khen thưởng các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt việc đóng, giải quyết chính sách BHXH, BHYT.

 

Tổ chức rà soát, điều tra, khảo sát người lao động từ dữ liệu thuế, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, dữ liệu quản lý lao động để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

 

Tuấn Tài