Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Ngày đăng: 28/06/2022  15:12
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1968/UBND-KGVX về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Kon Tum theo dõi việc thực hiện chính sách về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Kịp thời xem xét hoặc tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có) của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong quá trình thực hiện theo quy định.

 

Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Kon Tum hướng dẫn hồ sơ vay vốn, quy trình và thủ tục cho vay tín dụng đối với các đối tượng vay vốn rõ ràng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định tại Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg. Thực hiện báo cáo việc cho vay tín dụng hằng quý, năm và khi kết thúc chương trình về Ngân hàng chính sách xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo quy định tại Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg; theo dõi việc thực hiện chính sách về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn, kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Kon Tum những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).

 

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương rà soát, nắm tình hình các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có nhu cầu vay vốn để hướng dẫn, phổ biến điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện, mục đích sử dụng vốn nhằm sớm tiếp cận nguồn vay, khôi phục, duy trì hoạt động, bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

 

Chỉ đạo UBND cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện thuận lợi nhất và kịp thời tháo gỡ khó khăn (nếu có) đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong quá trình hoàn thiện thủ tục và xác nhận điều kiện vay vốn theo quy định.

 

Tuấn Tài – Huy Thông