Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 29/06/2022  16:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2020/UBND-KGVX về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 03/CT-TTg đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hằng năm rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ nói chung và đội ngũ trình độ cao nói riêng, trên cơ sở đó, lực chọn cử đội ngũ tham gia đào tạo sau đại học gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình đào tạo, sử dụng sau đào tạo.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg trên địa bàn tỉnh và đề xuất các nội dung liên quan theo quy định.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ hằng năm, giai đoạn tiến hành sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, đánh giá kết quả phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh đảm bảo theo mục tiêu của Đề án đề ra.

 

UBND tỉnh đề nghị Trường Chính trị tỉnh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp liên kết đào tạo sau đại học đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

 

Tuấn Tài – Huy Thông