Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Kết nối thông tin thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý
Ngày đăng: 30/06/2022  08:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2019/UBND-KGVX về việc kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác.

Theo đó, triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

Các sở, ban ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Kiểm tra, rà soát và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo, đề xuất gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định.

 

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan để hưởng dẫn, triển khai thực hiện việc kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản nêu trên.

 

Trần Huệ - Diệu Linh