Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh
Ngày đăng: 01/07/2022  08:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2059/UBND-KTTH về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh và các nội dung UBND tỉnh tiếp thu, giải trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

Triển khai các nội dung UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung UBND tỉnh báo cáo, trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII và Thông báo số 28/TB-TTHĐND ngày 28/6/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đối với các nội dung UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh: Yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố (gọi chung là các cơ quan, đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện (hoặc tham mưu đối với nội dung vượt thẩm quyền) các nội dung đã được UBND tỉnh tiếp thu, giải trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh tại Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 22/6/2022.

 

Đối với các Nghị quyết đã được HĐND dân tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề: Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết trên theo đúng quy định, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước cho các ngành, các cấp và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 và dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

 

Về triển khai Thông báo số 28/TB-TTHĐND ngày 28/6/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương:

 

 Khẩn trương có giải pháp, biện pháp thật cụ thể, quyết liệt, gắn với phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, người đứng đầu để phát huy cao nhất hiệu quả các nguồn lực của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ bảo đảm phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để nguồn vốn đã được bố trí cho từng dự án, chương trình được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ đã được xác định.

 

Trong quá trình tổ chức, thực hiện, cần quan tâm lựa chọn đầu tư đúng các dự án, công trình thật sự trọng tâm, trọng điểm; đồng thời lồng ghép chặt chẽ các dự án của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án khác trên cùng một địa bàn để phát huy hiệu quả cao nhất sử dụng vốn và tạo ra xung lực mới cho thúc đẩy phát triển KT-XH ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và thực hiện tốt hơn mục tiêu giảm nghèo bền vững.

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất./.

Vũ Huệ - Trần Khoa