Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Danh mục các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 01/07/2022  15:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định 385/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh

 

Theo đó, 06 hủ tục không còn phù hợp gồm: (1) Kiêng cữ cái chết xấu; (2) Cúng ốm đau và khấn cầu thần linh; (3) Kiêng kỵ vật nuôi phóng uế, đẻ con ở dưới, bên trong kho thóc; (4) Thuốc thư; (5) Hôn nhân cận huyết; (6) Tảo hôn.

 

08 phong tục gồm: (1) Nợ miệng; (2) Ăn uống kéo dài trong các dịp tang ma, cưới hỏi, lễ hội; (3) Thả rông gia súc, gia cầm; (4) Củi hứa hôn; (5) Tưởng nhớ và cho người chết ăn; (6) Để người chết lộ thiên trên sạp trong tang ma; (7) Sinh đẻ tại nhà; (8) Ngủ “đầm” (ngủ rẫy).

 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ nội dung Danh mục chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân từng bước xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 18 tháng 3 năm 2022 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 888/UBND-KGVX ngày 29 tháng 3 năm 2022.

 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo quy định.

 

Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp đánh giá, báo cáo việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục đảm bảo phù hợp theo quy định của Trung ương và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh (nếu có).

 

Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thường trực các huyện ủy, thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Căn cứ nội dung Danh mục và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương chỉ đạo, phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân từng bước xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Trần Huệ