Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI)
Ngày đăng: 18/07/2022  16:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2266/UBND-KGVX về việc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI).

 

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương:

 

Tiến hành rà soát và khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số được giao năm 2022 tại Kế hoạch số 1320/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 1011/QĐ-BCĐCĐS ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh. Định kỳ hằng Quý báo cáo Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

 

Theo dõi, giám sát, đôn đốc và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các chỉ số đánh giá chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh do ngành, đơn vị mình phụ trách.

 

Hàng năm thực hiện công tác tự đánh giá, cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh về kết quả thực hiện để phục vụ công tác tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số chuyển đổi số gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tự chấm điểm.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, chỉ đạo.

 

Trần Huệ - Diệu Linh