Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Kết quả Kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Ngày đăng: 01/08/2022  17:00
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Công văn số 725-CV/UBKTTU ngày 29/7/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thông tin về Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo đó, ngày 28/7/2022, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, tại Kỳ họp này UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

 

1. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT huyện ủy Ia H’Drai; Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Kon Plông. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

 

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Ia H’Drai, Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Kon Plông xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được UBKT Tỉnh ủy chỉ ra.

 

2. Xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với đồng chí Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy một số nội dung tố cáo là có cơ sở, đồng chí Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật đảng, UBKT Tỉnh ủy giao Đoàn kiểm tra, giải quyết tố cáo tiếp tục tham mưu thực hiện quy trình xem xét, kỷ luật theo đúng quy định của Đảng.

 

Cũng tại Kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

 

Trần Huệ