Thứ 3, Ngày 05/12/2023 -

Triển khai công tác hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 11/08/2022  09:58
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2603/UBND-KGVX về việc triển khai công tác hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, triển khai thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ việc làm bền vững trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH.

 

Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo định kỳ 06 tháng (trước ngày 15 tháng 6), hằng năm (trước ngày 15 tháng 12) kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Định kỳ 06 tháng (trước ngày 01 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 01 tháng 12) cung cấp thông tin về tên, mã số, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, ngành, nghề kinh doanh chính và tổng số lao động dự kiến của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập trên địa bàn cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố (hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp) nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để hỗ trợ việc làm bền vững và phục vụ quản lý nhà nước về lao động.

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Định kỳ 06 tháng (trước ngày 01 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 01 tháng 12) cung cấp thông tin về tình hình thay đổi và tăng, giảm lao động của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh hoặc phương thức phù hợp.

 

Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các đơn vị tích hợp dữ liệu và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh.

 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện kết nối, tích hợp, liên thông dữ liệu thị trường lao động của tỉnh với Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cổng dịch vụ công Quốc gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.

 

Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ chế tài chính, thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và quy định pháp luật có liên quan.

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kết nối, tích hợp dữ liệu thị trường lao động của tỉnh lên Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phối hợp các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung hỗ trợ việc làm bền vững trên địa bàn quản lý.

 

Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thu thập, cập nhật chỉnh sửa thông tin về người lao động trên địa bàn quản lý theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH.

 

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 01 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 01 tháng 12) hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo tình hình quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu về lao động gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp báo cáo chung.

 

Trần Huệ