Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Bộ Tư pháp hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày đăng: 11/08/2022  13:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/8, Bộ Tư pháp có Văn bản số 8252/BTP-PBGDPL gửi các bộ, ban, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Theo đó, căn cứ kết quả 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các bộ, ban ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương chủ động khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đối với địa bàn, lĩnh vực quản lý.

 

Về đối tượng và chỉ tiêu khen thưởng

 

Trên cơ sở tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại mục 2 Phần II Công văn này, mỗi ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân xuất sắc nhất (ưu tiên tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, công tác) trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét tặng Bằng khen. Qua chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và báo cáo thành tích kết quả 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương trên toàn quốc, Bộ Tư pháp sẽ lựa chọn, xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong số các tập thể, cá nhân được các ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương giới thiệu, đề nghị.

 

Về tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen, Bằng khen của “Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

 

Tiêu chuẩn đối với tập thể:

 

Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

 

Được cơ quan, tổ chức, địa phương bình xét, suy tôn.

 

Các tập thể được khen thưởng phải hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sau: (1) Đạt nhiều kết quả, thành tựu trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL; (2) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam;

 

Tiêu chuẩn đối với cá nhân: (i) Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. (ii) Được ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương bình xét, suy tôn. (iii) Các cá nhân được khen thưởng có thâm niên tham gia công tác xây dựng, PBGDPL, tổ chức thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật của đơn vị ít nhất từ 05 năm trở lên và đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây: Có sáng kiến, đóng góp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PBGDPL, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương; Nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết trong triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động PBGDPL theo nhiệm vụ được giao; có các sáng kiến về mô hình, cách thức hiệu quả thực hiện PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Về đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: Trên cơ sở đánh giá kết quả 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên toàn quốc, căn cứ Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được các ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và các địa phương đề xuất xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp sẽ xin chủ trương và đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất theo quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

 

Hồ sơ, thủ tục xét khen thưởng theo thẩm quyền của các ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; quy định của các cơ quan, tổ chức có liên quan về tuyến trình và thẩm quyền khen thưởng.

 

Căn cứ hướng dẫn này, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức pháp chế hoặc đơn vị tham mưu thực hiện công tác PBGDPL của các ban, bộ, ngành, tổ chức ở trung ương có trách nhiệm tham mưu thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn, đồng thời làm đầu mối tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp trước ngày 15/9/2022 (theo dấu bưu điện). Các trường hợp hồ sơ gửi sau thời gian trên sẽ không được tiếp nhận./.

 

Xem chi tiết văn bản tại đây!

                                              Trịnh Minh