Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Bãi bỏ Quyết định phân cấp thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước
Ngày đăng: 17/08/2022  21:16
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND về Bãi bỏ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cụ thể:

Bãi bỏ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Đối với các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì không phải phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu; các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo nội dung đã được phê duyệt.

 

UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Vũ Huệ - Thái Lộc