Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023
Ngày đăng: 30/08/2022  10:33
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2847/UBND-KGVX về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 đảm bảo trang trọng, thiết thực, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; mời các đồng chí trong Tổ cấp ủy phụ trách huyện, thành phố dự khai giảng theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 3240-CV/VPTU ngày 29/8/2022 về việc dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023.

 

Theo đó các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Tổ trưởng Tổ cấp ủy phụ trách huyện, thành phố phối hợp với Thường trực các huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố (địa bàn Tổ cấp ủy phụ trách) để phân công các thành viên trong tổ dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại các trường học trên địa bàn. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tổ chức Lễ khai giảng đảm bảo trang trọng, thiết thực, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; mời các đồng chí trong Tổ cấp ủy phụ trách huyện, thành phố dự khai giảng năm học 2022-2023 theo chủ trương.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo làm tổng hợp kết quả tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Tuấn Tài – Huy Thông