Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Tiếp tục thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 30/08/2022  10:35
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2848/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn khẩn trương cập nhật dữ liệu các mũi tiêm còn thiếu lên hệ thống Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19, hàng ngày báo cáo kết quả cho công an cấp xã trước 15h30 để tổng hợp, báo cáo Tổ Công tác triển khai Đề án 06 các huyện, thành phố (qua Công an các huyện, thành phố) tổng hợp, gửi Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh (qua Công an tỉnh) để báo cáo Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2022.

 

Đối với các mũi tiêm mới, yêu cầu 100% các cơ sở tiêm chủng phải cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày và báo cáo kết quả cho công an cấp xã trước 15h30 hàng ngày để tổng hợp, báo cáo Tổ Công tác triển khai Đề án 06 các huyện, thành phố (qua Công an các huyện, thành phố) tổng hợp, gửi Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh (qua Công an tỉnh) để báo cáo Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ.

 

Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo hướng dẫn tại Công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/4/2022.

 

Tổ chức hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo, theo dõi, giám sát các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý những sai sót, vướng mắc trong quá trình triển khai theo thẩm quyền.

 

Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với các cơ sở y tế tiến hành rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kịp thời cung cấp mã định danh cá nhân cho công dân để đủ điều kiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm tiêm chủng.

 

Cử cán bộ đầu mối phối hợp, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ trước 17h00 hằng ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4549/BYT-CNTT ngày 23/8/2022.

 

Tổ chức thực hiện việc cập nhật, xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4028/UBND-KGVX ngày 09/11/2021.

 

UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg  ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định  danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ đề ra.

 

Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký, dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của các bọ, ngành Trung ương và của tỉnh.

 

Tuấn Tài – Phan Phượng