Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 31/08/2022  18:44
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2870/UBND-KGVX triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục; Chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Ngành; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn Ngành; tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

 

UBND các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban ngành liên quan để chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại mục 1 văn bản này. Trong đó, chú trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

 

Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp, các điểm lẻ trên địa bàn theo hướng tinh gọn, đảm bảo huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp và sử dụng có hiệu quả số lượng biên chế đội ngũ được giao.

 

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác nâng chuẩn cho giáo viên thuộc phạm vi quản lý. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp theo quy định nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. Đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, các công trình phụ trợ đảm bảo lộ trình thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

 

Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số. Xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống trường “bán trú dân nuôi” phù hợp với tình hình địa phương; huy động các nguồn lực xã hội đảm bảo học sinh được học 2 buổi/ngày; tăng cường các giải pháp đảm bảo tính chuyên cần của học sinh, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

 

Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả đào tạo nghề đối với học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn.

 

Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động giáo dục và đào tạo, công tác sử dụng, bố trí đội ngũ giáo viên nhân viên nhà trường, công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, công tác đảm bảo an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

 

Tuấn Tài – Huy Thông