Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Triển khai kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng: 08/09/2022  14:50
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2942/UBND-KTTH về triển khai kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

Đối với các nội dung UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh: Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố (gọi chung là các cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện (hoặc tham mưu đối với nội dung vượt thẩm quyền) các nội dung đã được UBND tỉnh tiếp thu, giải trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đối với các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua: Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết trên theo đúng quy định, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

 

Về triển khai Thông báo số 45/TB-HĐND ngày 30/8/2022 về việc Thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh yêu cầu:

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương công khai và có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng nội dung của từng cơ chế cũng như các mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để các tổ chức, đơn vị, địa phương thuận lợi nhất khi triển khai thực hiện và các chương trình mục tiêu sớm được triển khai có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, tạo thu nhập ổn định và nâng cao đời sống cho người dân ở nơi được thụ hưởng của từng chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Các Sở, ban ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: Căn cứ quy định của Chính phủ và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành, UBND các cấp phải phân bổ vốn của từng chương trình theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định; đồng thời, phải quan tâm cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng cho từng dự án, tiểu dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Công tác thẩm định, phê duyệt các dự án này phải bảo đảm quy định của pháp luật, nhưng phải sát thực tiễn và với tinh thần khẩn trương cao nhất để các chương trình, dự án được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

 

Quá trình tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu cũng như các dự án đầu tư vừa được điều chỉnh, bổ sung tại kỳ họp cần phải có giải pháp, biện pháp thật cụ thể, quyết liệt, gắn với phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, người đứng đầu; đồng thời, có cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ bảo đảm phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy KT-XH ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa phát triển nhanh và bền vững.

 

Dự án tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum là một dự án quan trọng, thể hiện sự tri ân đối với lớp cha, anh đi trước và có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện phải cố gắng tái hiện được nguyên bản, phục dựng các hiện vật phải bảo đảm tính chân thực, phản ánh rõ nét, sinh động các hoạt động chủ yếu của Tỉnh ủy ở thời điểm lịch sử này... Đồng thời, phải bảo đảm tiến độ và chất lượng để công trình sớm đưa vào hoạt động, thiết thực phục vụ Nhân dân và du khách thập phương đến thăm, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau./.

 

Vũ Huệ - Quang Tiến