Thứ 5, Ngày 05/10/2023 -

Nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức CTXH
Ngày đăng: 11/09/2022  22:44
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (CTXH) trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các tổ chức CTXH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CTXH tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

 

Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

Rà soát, bổ sung và thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp đã ký kết với chính quyền các cấp; tăng cường giám sát việc phản hồi kết quả tiếp tục ý kiến của các cấp ủy, chính quyền đối với ý kiến góp ý của MTTQ, các tổ chức CTXH và Nhân dân.

 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về tổ chức góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức CTXH các cấp.

 

Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục lãnh đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhắm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức CTXH cùng cấp chủ động, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết ý kiến góp ý của MTTQ, các tổ chức CTXH và Nhân dân đối với các tổ chức, cá nhân.

 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CTXH tỉnh về công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Thực hiện nghiêm việc công khai về tổ chức, hoạt động, quy chế làm việc của các cơ quan HCNN và chính quyền các cấp; các quy định về TTHC, trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ... để MTTQ và các tổ chức CTXH và Nhân dân biết, tham gia góp ý; Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan chính quyền với đoàn viên, hội viên và Nhân dân theo quy định; Tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý của MTTQ, các tổ chức CTXH và Nhân dân, kịp thời thông tin cho MTTQ, các tổ chức CTXH về kết quả giải quyết để theo dõi, giám sát...

 

Thái Ninh