Thứ sáu, Ngày 29/09/2023 -

Triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 15/09/2022  10:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3037/UBND-NC yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các sở, ban ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào thông tin trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, Số định danh cá nhân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc sử dụng các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư để xác định nơi cư trú của công dân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), giao dịch dân sự thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú (các phương thức tra cứu, sử dụng thông tin công dân xem hướng dẫn tại đây).

 

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Đảm bảo việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ (bổ sung Điều 21a Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ).

 

Kiểm tra, rà soát và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định liên quan đến việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc các giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Cư trú; không yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng các các cơ quan, đơn vị và địa phương tổng hợp, gửi về Công an tỉnh để được hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, rà soát để đảm bảo cơ sở hạ tầng và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin hệ thống để triển khai kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm sử dụng thông tin về cư trú của công dân thay cho yêu cầu phải xuất trình giấy tờ chứng minh về cư trú trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và phục vụ công tác chuyên môn.

 

Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Điều 38, Luật cư trú năm 2022 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 

Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với các cá nhân, đơn vị trong tiếp nhận, xử lý TTHC có yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bổ sung các giấy tờ ngoài quy định của TTHC hoặc bổ sung các loại giấy tờ mà có thể sử dụng các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư để xác định nơi cư trú của công dân trong quá trình giải quyết các TTHC.

 

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng