Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam" năm 2022
Ngày đăng: 28/09/2022  15:50
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3237/UBND-KGVX về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” năm 2022.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10" năm 2022; tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm… về đào tạo và phát triển kỹ năng nghề cho lao động Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong tình hình mới hiện nay.  

 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan có hình thức phù hợp nhằm phổ biến, chuyển tải thông điệp, chủ đề “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam" năm 2022 đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan; đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan Báo, Đài để tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ tình hình thực tế của địa phương chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam" năm 2022 đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

 

Trần Huệ