Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Quý III/2022: 08 Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đã được ban hành
Ngày đăng: 02/10/2022  14:26
Mặc định Cỡ chữ
Trong quý III/2022, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành 08 Quyết định quy phạm pháp luật, quy định một số nội dung, biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền được giao. Cụ thể:

 

Ảnh minh họa

 

1. Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

 

Theo Quyết định, Sở Y tế tỉnh Kon Tum là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Kon Tum; Có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế, gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số và các dịch vụ công thuộc ngành y tế theo quy định của pháp luật.

 

Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/7/2022 và thay thế Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Kon Tum.

 

2. Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo quy định, dự báo cháy rừng có 5 cấp: Cấp I (khả năng cháy rừng thấp, trên biển báo mũi tên chỉ số I); Cấp II (khả năng cháy rừng trung bình, trên biển báo mũi tên chỉ số II); Cấp III (khả năng cháy lan trên diện rộng, trên biển báo mũi tên chỉ số III); Cấp IV (nguy cơ cháy rừng lớn, trên biển báo mũi tên chỉ số IV); Cấp V (Có khả năng cháy lớn ở tất cả các loại rừng, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh, trên biển báo mũi tên chỉ số V). Đồng thời, ban hành kèm theo Quyết định là các bảng tra cấp dự báo cháy rừng.

 

Biển báo cấp cháy rừng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Lâm nghiệp.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2022.

 

3. Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 17/08/2022 Bãi bỏ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, bãi bỏ việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum.

 

Đối với các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì không phải phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu; các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo nội dung đã được phê duyệt.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

4. Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 18/08/2022 Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo Quyết định, giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 6.750 đồng/kg thóc.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/8/2022.

 

5. Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Kon Tum. Thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

 

Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/9/2022 và thay thế Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Kon Tum.

 

6. Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 29/08/2022 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Ban hành kèm theo Quyết định là các phụ lục về định mức lao động và định  mức thiết bị, vật tư trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh, như: Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, gung ứng lao động, thu thập thông tin người tìm việc, thu thập thông tin việc làm trống...

 

Định  mức  trên là cơ sở xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và đơn giá cho hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, thu thập thông tin người tìm việc, thu thập thông tin việc làm trống có sử dụng kinh phí theo phương thức nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2022.

 

7. Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý danh mục công trình kiến trúc có giá trị và quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo Quyết định, UBND tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên phạm vi toàn tỉnh; phân cấp cho UBND các huyện, thành phố lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn do mình quản lý trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, ban hành theo đúng quy định hiện hành.

 

Đồng thời, giao UBND các huyện, thành phố công bố quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy chế quản lý kiến trúc nông thôn trên địa bàn do mình quản lý; đề xuất UBND tỉnh quyết định biện pháp thực hiện quy chế quản lý kiến trúc đô thị; rà soát, đề xuất công trình kiến trúc tiêu biểu trên địa bàn quản lý tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo định kỳ hàng năm; cân đối nguồn kinh phí ngân sách địa phương hàng năm theo phân cấp để thực hiện công tác lập quy chế quản lý kiến trúc tại địa phương theo quy định.

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/9/2022.

 

8. Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.

 

Ban hành kèm theo Quyết định là Phụ lục bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện được quy định tại Điều 1 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Điều 1 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND và Điều 1 Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 09/9/2022.

 

Thái Ninh