Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 -

Quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số
Ngày đăng: 05/10/2022  09:20
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3304/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Công điện số 889/CĐ-TTg ngày 01/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên, đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

 

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 3412/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Tăng cường phối hợp với cơ quan thuế các cấp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại địa bàn; triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, triển khai các biện pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để tạo thói quen tiêu dùng văn minh.

 

Cục Thuế tỉnh theo dõi, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử khi có hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương.

 

Thái Sang - Đình Trung