Thứ 3, Ngày 23/04/2024 -

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2022 và đăng ký chương trình công tác năm 2023
Ngày đăng: 05/10/2022  15:02
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/10, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6581/VPCP-TH gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2022 và đăng ký chương trình công tác năm 2023.

Theo đó, thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan và địa phương:

 

(1) Về thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (CTCT) năm 2022: Khẩn trương, tập trung xây dựng, trình các đề án nợ đọng trong CTCT 9 tháng năm 2022 và các đề án phải trình trong CTCT quý IV/2022 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng (bao gồm cả văn bản quy định chi tiết hướng dẫn luật, pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội); báo cáo cụ thể tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2022.

 

(2) Về xây dựng CTCT năm 2023: Bám sát Chương trình làm việc, ý kiến chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu nhiệm vụ công tác của bộ, cơ quan, địa phương để xây dựng đăng ký các đề án đưa vào CTCT năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các đề án đăng ký vào CTCT năm 2023 phải nêu khái quát căn cứ xây dựng (căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn); sự cần thiết; định hướng nội dung; phạm vi điều chỉnh; cơ quan thẩm định, theo dõi; cấp trình và thời hạn trình cụ thể theo từng tháng; sản phẩm của đề án.

 

(3) Các đề án đăng ký bảo đảm tính khả thi, chất lượng, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 

Đối với các đề án thuộc diện Mật: Đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ Quyết định 211/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định liên quan về bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của các Bộ, cơ quan, địa phương để xác định độ mật của từng đề án khi đăng ký vào CTCT năm 2023 theo yêu cầu nêu trên và phát hành theo chế độ Mật gửi về Văn phòng Chính phủ.

 

Đối với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp, phải trình ban hành trong thời gian tới: Các bộ, cơ quan không phải đăng ký theo yêu cầu nêu trên; Văn phòng Chính phủ sẽ rà soát, tổng hợp và cập nhật vào CTCT năm 2023 sau khi có Quyết định phân công cụ thể của Thủ tướng Chính phủ.

 

(4) Các bộ, cơ quan, địa phương gửi báo cáo gồm các nội dung theo yêu cầu nêu trên về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Quá thời hạn nêu trên, các bộ, cơ quan, địa phương không gửi đăng ký CTCT năm 2023, Văn phòng Chính phủ không chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo để đưa vào CTCT năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

(5) Trên cơ sở yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và danh mục đề án đăng ký của các bộ, cơ quan, địa phương. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, thẩm tra, thống nhất danh mục các đề án đưa vào CTCT năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt./. 

 

                                                                                                    Trịnh Minh