Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng (cấp cơ sở), đảng viên trước ngày 05-12-2022
Ngày đăng: 07/11/2022  16:18
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.

Theo đó, thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08-3-2018 của Bộ chính trị “về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị"; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 12-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “một số nội dung về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 như sau:

 

Đối với các huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

 

Cấp cơ sở: Hoàn thành trước ngày 05-12-2022; tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 25-12-2022.

 

Cấp trên trực tiếp cơ sở (các huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy): Hoàn thành trước ngày 20-12-2022; tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 31-12-2022. Giao ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương, đơn vị mình.

 

Đối với cấp tỉnh

 

Tập thể, cá nhân các đồng chí ủy viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Hoàn thành trước ngày 20-12-2022; tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 31-12-2022. Giao Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện.

 

Tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng trước ngày 20-01-2023. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện.

 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định lãnh đạo, triển khai thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy trình, quy định tại Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 12-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nội dung Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền./.

 

                                                                                                    Trịnh Minh