Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, bệnh thành tích, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình
Ngày đăng: 07/11/2022  16:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Văn bản số 721-CV/TU gửi các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị ở tỉnh về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022.

Thực hiện Công văn số 4264-CV/BTCTW, ngày 18-10-2022 của Ban Tổ chức Trung ương “về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022”; Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 03-11-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị ở tỉnh thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022 như sau:

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định, kế hoạch, hướng dẫn và văn bản chỉ đạo của Đảng, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm' đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá kiểm điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

 

Tập trung chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, bệnh thành tích, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, đánh giá, xếp loại đảng viên gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dự luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”, thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh, xử lý và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục ngay; đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý nơi mình công tác, sinh hoạt, được phân công phụ trách. Quá trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phải thực chất, dân chủ, khách quan, bảo đảm tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc khắc phục chưa triệt để hoặc tái xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước. Thông qua kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp xử lý nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ở cấp mình; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở tổ chức đảng cấp dưới.

 

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân được tiến hành trước khi tổng kết năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

 

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiểm điểm tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các địa phương, cơ quan, đơn vị./.

 

                                                                                                    Trịnh Minh