Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Bảo đảm cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước theo Nghị định số 56/2012/NĐ-CP
Ngày đăng: 10/11/2022  16:52
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/11/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3805/UBND-KGVX về việc bảo đảm cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước theo Nghị định số 56/2012/NĐ-CP.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ, nhất là các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của phụ nữ và trẻ em. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước theo quy định.

 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nghiên cứu tham mưu đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2012/NĐ-CP phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

 

UBND tỉnh đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai đến các cấp Hội phụ nữ phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp Hội đáp ứng yêu cầu tham gia quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

 

Tuấn Tài – Phan Phượng