Thứ sáu, Ngày 01/03/2024 -

Tiếp tục triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Ngày đăng: 01/12/2022  21:21
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4066/UBND-NC yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Cụ thể, kiểm tra, rà soát tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 của Chính phủ bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, nhất là các tiện ích mà người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, thực hiện; đồng thời tạo mã QR Code để người dân, doanh nghiệp dễ dàng truy cập, sử dụng các dịch vụ công.

 

Trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo đúng quy định của Luật Cư trú năm 2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 3866/UBND-NC ngày 11/11/2022 và Công văn số 3037/UBND-NC ngày 14/9/2022.

 

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án 06 và 29 dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với nhóm dịch vụ công liên thông về “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm cho trẻ em dưới 06 tuổi” các địa phương tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo tinh thần không xác minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký cho trẻ em.

 

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt trong thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách được thụ hưởng từ nguồn ngân sách nhà nước.

 

Chi tiết Văn bản xem tại đây!

 

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng