Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 -

Điều chỉnh, bổ sung Danh sách sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022
Ngày đăng: 03/12/2022  20:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

Sản phẩm OCOP tỉnh Kon Tum (ảnh minh họa)

 

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung Danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022 tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum gồm 190 ý tưởng/sản phẩm mới: Thành phố Kon Tum 50 sản phẩm của 25 chủ thể; huyện Ngọc Hồi 12 sản phẩm của 11 chủ thể; huyện Tu Mơ Rông 25 sản phẩm của 13 chủ thể; huyện Sa Thầy 19 sản phẩm của 13 chủ thể; huyện Đăk Tô 05 sản phẩm của 04 chủ thể; huyện Đăk Glei 04 sản phẩm của 04 chủ thể; huyện Kon Rẫy 07 sản phẩm của 07 chủ thể; huyện Kon Plông 29 sản phẩm của 08 chủ thể; huyện Đăk Hà 34 sản phẩm của 17 chủ thể; huyện Ia H’Drai 05 sản phẩm của 01 chủ thể.

 

UBND tỉnh giao Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ Danh mục điều chỉnh, bổ sung ý tưởng/sản phẩm phê duyệt tại Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Cổng TTĐT tỉnh