Chủ nhật, Ngày 03/03/2024 -

Triển khai Dịch vụ công trực tuyến về đổi Giấy phép lái xe
Ngày đăng: 03/12/2022  09:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/12/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4104/UBND-NC yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai Dịch vụ công trực tuyến về đổi Giấy phép lái xe.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai Dịch vụ công trực tuyến về đổi Giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-NC ngày 14/11/2022 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn tỉnh và Cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 814/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 07/11/2022 về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (trên phạm vi toàn quốc) về đổi Giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

 

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các tiện ích và quy định thành phần hồ sơ, cách thức thực hiện Dịch vụ công trực tuyến về đổi Giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với các hệ thống bộ ngành trung ương về triển khai dịch vụ công trực tuyến về đổi Giấy phép lái xe. Thống kê, báo cáo số liệu thông qua hệ thống theo yêu cầu, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về thời gian thực.

 

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng liên quan trong quá trình kiểm tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông nếu xử lý tạm giữ Giấy phép lái xe của người vi phạm thì kịp thời cập nhật vào phần mềm tra cứu thông tin Giấy phép lái xe vi phạm của Cục Cảnh sát giao thông để phục vụ công tác quản lý, tra cứu thông tin trong quá trình thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe.

 

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh có chức năng khám sức khỏe lái xe ô tô cung cấp, kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với cơ sở dữ liệu khám sức khỏe của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 

Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Công chứng, UBND cấp xã thực hiện chứng thực và gửi bản sao điện tử Giấy khám sức khỏe của người lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình và UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác tuyên truyền việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến về đổi Giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để người dân trên địa bàn tỉnh biết, sử dụng.

 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan về kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống của Bộ, ngành trung ương để triển khai dịch vụ công trực tuyến về Đổi giấy phép lái xe. Theo dõi, phối hợp Sở Giao thông vận tải báo cáo việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, số hóa, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống theo quy định đối với dịch vụ công trực tuyến về đổi Giấy phép lái xe.

          Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng