Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 -

Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các CQNN trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 05/12/2022  16:38
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 02/12/2022, UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số để đánh giá, xếp hạng các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh về kết quả thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong công tác trên. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

3 nội dung Chỉ số đánh giá

 

Chỉ số DTI đối với cơ quan nhà nước cấp tỉnh (các sở, ngành) có 6 chỉ số chính (Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng và Hoạt động chuyển đổi số) với 36 tiêu chí, có thang điểm đánh giá là 1.000;

 

Chỉ số DTI đối với cơ quan nhà nước cấp huyện gồm 8 chỉ số chính (Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Hoạt động chuyển đổi số, Hoạt động kinh tế số và Hoạt động xã hội số) với 68 tiêu chí, có thang điểm tính tối đa là 1.000 điểm;

 

Chỉ số DTI đối với cơ quan nhà nước cấp xã gồm 8 chỉ số chính với 49 tiêu chí, có thang điểm tính tối đa là 1.000 điểm.

 

Phương pháp đánh giá

 

Căn cứ thang điểm chuẩn của từng chỉ số, các cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện để tự chấm điểm theo mức độ hoàn thành công việc. Mức điểm cho mỗi chỉ số là điểm tối đa khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu của chỉ số đó và giảm trừ tương ứng theo mức độ thực hiện công việc, nhiệm vụ.

 

Việc tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, đơn vị bắt buộc phải có các tài liệu kiểm chứng kèm theo để xác định mức độ tin cậy của việc đánh giá, chấm điểm. Đối với các chỉ số, chỉ số thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm, cơ quan, đơn vị phải có giải thích cụ thể bằng văn bản về cách thức đánh giá, tính điểm.

 

Trường hợp có nội dung, chỉ số chuyển đổi số chưa được cấp trên quy định, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hoặc do đặc thù mà không triển khai thì không đánh giá, chấm điểm nội dung, chỉ số đó. Số điểm của các chỉ số không đánh giá, chấm điểm sẽ được giảm trừ hoặc được bổ sung chỉ số khác thay thế các chỉ số không thực hiện.

 

04 nhóm xếp hạng

 

Việc xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị được tính trên cơ sở tổng số điểm của các chỉ số và xác định theo thứ tự từ cao xuống thấp.

 

Hạng tốt là các cơ quan có tỷ lệ đạt từ 90% điểm trở lên; hạng khá là các cơ quan có tỉ lệ đạt trong khoảng từ 70% điểm đến dưới 90% điểm; hạng trung bình là các cơ quan có tỉ lệ đạt trong khoảng từ 50% điểm đến dưới 70% điểm; hạng yếu là cơ quan có tỉ lệ dưới 50% điểm. Cơ quan, đơn vị không có báo cáo hoặc không tự đánh giá trên phần mềm chấm điểm của tỉnh thì xếp hạng Yếu.

 

UBND tỉnh phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các huyện, thành phố phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các xã, phường, thị trấn.

 

Cổng TTĐT tỉnh