Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 -

Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng: 18/01/2023  15:01
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/01/2023, Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế số 08-QC/TU về Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 (sửa đổi, bổ sung).

 

Quy chế gồm 05 Chương, 08 Điều; có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quy chế số 03-QC/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Đối với nhiệm vụ chính trị, Ban cán sự đảng UBND tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trên các lĩnh vực thuộc sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh.

 

Lãnh đạo UBND  tỉnh cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trên các lĩnh vực thuộc sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh thành các chương trình, đề án, kế hoạch, quyết định... và tổ chức thực hiện.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh chuẩn bị những nội dung, vấn đề cần trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, các quy định, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Đề xuất đưa vào Chương trình công tác toàn khóa, hằng năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của UBND tỉnh; Chủ động báo cáo, kiến nghị, đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giải quyết đối với các vấn đề cấp bách, phát sinh đột xuất có ảnh hưởng  lớn đến kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối  ngoại và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

 

Đối với công tác tổ chức, cán bộ, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chịu  trách  nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, quyết định của Đảng về công tác cán bộ thuộc phạm vi quản lý theo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI và phân cấp quản lý cán bộ.

 

Lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án thành lập, kiện toàn, sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy thuộc thẩm quyền quản lý.

 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác cán bộ theo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI và phân cấp quản lý cán bộ.

 

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công tác trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện các thông báo, kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

 

Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện và báo cáo kịp thời với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

Quy chế cũng quy định trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư, Phó Bí thư và các Ủy viên Ban cán sự đảng; Nguyên tắc, chế độ làm việc; Mối quan hệ công tác của Ban cán sự đảng UBND tỉnh./.

 

Thái Ninh