Thứ 5, Ngày 29/02/2024 -

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 02/02/2023  15:04
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 31/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng thi hành pháp luật để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

 

Kế hoạch xác định các nội dung thực hiện gồm: Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành quản lý và Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của cơ quan, đơn vị và địa phương; trong đó, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương.

 

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định và nội dung tại Kế hoạch này. Bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

 

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định.

 

Các cơ quan, đơn vị là đối tượng được kiểm tra, điều tra, khảo sát ngoài trách nhiệm theo dõi công tác thi hành pháp luật theo quy định chung, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra, điều tra, khảo sát do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Tư pháp xem xét, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tư pháp tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

 

Nguyễn Hiệp - Đình Bân