Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai
Ngày đăng: 02/02/2023  22:02
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 266/UBND-NNTN chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tổng thể đo đạc địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; Rà soát, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ công áp dụng cho hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

 

Rà soát các cơ sở nhà đất dôi dư để sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc cho Hệ thống Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo đúng quy định; Trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc (trong đó cần ưu tiên đến kinh phí mua sắm máy móc phục vụ công tác đo đạc, ...) đáp ứng nhu cầu hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố.

 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát các cơ sở nhà đất, đề xuất bố trí trụ sở làm việc cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn đảm bảo tính ổn định để các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo kiểm tra, rà soát hồ sơ địa chính, hồ sơ đất đai qua các thời kỳ và thực hiện bàn giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định.

 

Cổng TTĐT tỉnh