Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 -

Phân bổ gạo hỗ trợ học sinh 4 tháng học kỳ II năm học 2022-2023 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
Ngày đăng: 17/03/2023  16:44
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/03/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh 4 tháng học kỳ II năm học 2022-2023 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

 

Theo đó, phân bổ 796.200 kg gạo cho các trường học trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ học sinh 4 tháng học kỳ II năm học 2022-2023 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên và UBND các huyện, thành phố tổ chức tiếp nhận để cấp phát, sử dụng cho học sinh đảm bảo đúng số lượng, chất lượng, đối tượng và thời gian quy định. (Thời gian hoàn thành việc tiếp nhận, cấp phát: Trước ngày 15 tháng 4 năm 2023).

 

Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Huệ - Huy Thông