Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Quý I/2023: Ngành Thanh tra đã kết thúc 24 cuộc thanh tra, kiểm tra
Ngày đăng: 21/03/2023  22:59
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã triển khai 38 cuộc thanh tra, kiểm tra (32 cuộc thanh tra hành chính và 06 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành). Đến nay, đã kết thúc 24 cuộc (22 cuộc thanh tra hành chính và 02 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành).

 

Các cuộc thanh tra hành chính được thực hiện trên các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; việc quản lý, sử dụng đất… với tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra trên 1,4 tỷ đồng và 0,14 ha đất. Cơ quan Thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 1,1 tỷ đồng, thu hồi về đơn vị trên 86 triệu đồng và thu hồi 0,14 ha đất; đồng thời, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với 5 tập thể và 28 cá nhân liên quan đến sai phạm.

 

Bên cạnh đó, Ngành Thanh tra cũng đã triển khai 11 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đến nay đã kết thúc 07 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm chủ yếu: Một số đơn vị chưa kịp thời niêm yết, công khai các nội dung cần niêm yết, công khai theo quy định; chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định.

 

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các cơ quan Thanh tra chuyên ngành đã triển khai 06 cuộc thanh tra, kiểm tra. Đến nay đã kết thúc 02 cuộc thanh tra, kiểm tra (02 đơn vị được thanh tra, kiểm tra) trên các lĩnh vực giáo dục - Đào tạo, Nội vụ… Qua thanh tra chưa phát hiện sai phạm.

 

Cũng trong quý I/2023, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 575 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng với 34.773 lượt người tham gia bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép trong các đợt tuyên truyền pháp luật, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, học tập chuyên đề, đăng tải và cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật… Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân vào quyết tâm PCTN; từng bước nâng cao nhận thức của Nhân dân về các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng, các văn bản quy phạm pháp luật nói chung...

 

Thái Ninh