Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

06 mục tiêu triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2023
Ngày đăng: 23/03/2023  09:54
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/03/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 786/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2023 với 06 mục tiêu gồm:

 

Trong lĩnh vực chính trị: Đến cuối năm 2023, đạt 60% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

 

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động: Tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 50%; Giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30%; Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 26,05%.

 

Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: Giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,6 lần so với nam giới.

 

80% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được tiếp cận ít nhất một tong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; 50% người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn.

 

100% nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.

 

100% cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

 

Trong lĩnh vực y tế : Tỷ số giới tính khi sinh ở mức 108 bé trai/110 bé gái sinh ra sống.

 

Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm còn 31,8/100.000.

 

Tỷ suất sinh ở vị thành niên giảm từ 55 ca sinh/1.000 phụ nữ xuống 56/1.000 phụ nữ.

 

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo : Nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2022 trở đi.

 

Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt trên 94%; tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt khoảng 80%.

 

Tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt trên 30%.

 

Tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt  48%. Tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt 20%.

 

Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông : Phấn đấu đạt 60% người dân được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới.

 

Từ năm 2023 trở đi 100% tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới.

 

Duy trì 100% xã, phường, thị trấn phấn đấu mỗi quý có ít nhất 03 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở.

 

Duy trì 100% Đài phát thanh và Đài truyền hình cấp tỉnh và 50% Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông cấp huyện có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới hàng tháng.

 

UBND tỉnh giao các Sở Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra...

 

Trần Huệ