Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày đăng: 23/03/2023  15:05
Mặc định Cỡ chữ
Tỉnh ủy vừa ban hành Văn bản số 883-CV/TU ngày 20/3/2023 yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề "tự soi, tự sửa".

 

Mặt trận TQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, nhất là thế hệ trẻ về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tăng cường giáo dục, bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực theo dõi, phát hiện, tố giác, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" cho đoàn viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp.

 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tích hợp các nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh và chương trình bồi dưỡng lý luận, chính trị cho cán bộ, giảng viên theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Định hướng, khuyến khích văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên báo chí trong tỉnh đầu tư, nghiên cứu khoa học, sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí để tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nói chung và của tỉnh nói riêng.

 

Yêu cầu các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh tăng cường tuyên truyền sâu rộng nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội; tập trung cao điểm vào các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

 

Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trọng sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí ở địa phương, trên các nền tảng mạng xã hội; theo dõi, kịp thời phản bác và đề nghị xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội....

 

Thái Ninh