Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 24/03/2023  08:47
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 và Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, bãi bỏ điểm b, khoản 6 Điều 4 Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND); Bổ sung khoản 11 vào sau khoản 10 Điều 4; Sửa đổi điểm b, khoản 3 và khoản 7 Điều 5;

 

Bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 17; Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 3 Điều 20; Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 21; Bổ sung Điều 21a vào sau Điều 21;

 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23; Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 25;  Sửa đổi, bổ sung Điều 32; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 34; Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 34.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2023./.

 

Lê Thiện - Hương Giang