Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”
Ngày đăng: 29/03/2023  21:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 865/KH-UBND về triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể: 100% nhà trường xác định được thực trạng công tác phòng, chống ma túy trong nhà trường (ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân hạn chế, yếu kém); hiệu quả của việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy cho các thành viên nhà trường, từ đó đề xuất các biện pháp tiếp cận mới, tổng quát và hiệu quả hơn.

 

100% nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy với các hình thức, nội dung phù hợp với các nhà trường.

 

100% nhà trường thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thực hiện nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường trong từng năm học; thiết lập được đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, tư vấn, hỗ trợ và có giải đáp phù hợp, kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy trong nhà trường.

 

Ít nhất 90% cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy để có đủ năng lực thực hiện được việc tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong giảng dạy chính khóa, hoạt động trải nghiệm và giải quyết các vướng mắc liên quan đến vấn đề ma túy cho học sinh, học viên khi cần.

 

Để Kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai gồm: Kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tổ chức nắm bắt thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các nhà trường. Tổ chức truyền thông phòng, chống ma túy trong nhà trường. Triển khai bộ tài liệu giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh, học viên. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma túy. Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong các hoạt động giáo dục của các cấp học. Tăng cường công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội. Tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy. Tăng cường công tác xã hội hóa cùng chung tay phòng, chống ma túy trong trường học.

 

Tuấn Tài - Huy Thông