Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Kế hoạch sử dụng đất của huyện Ia H’Drai năm 2023
Ngày đăng: 31/03/2023  21:35
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 31/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ia H’Drai với các chỉ tiêu chủ yếu:

 

 

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch là 98.021,81 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 91.188,44 ha; đất phi nông nghiệp 6.827,95 ha; đất chưa sử dụng: 5,42 ha.

 

Kế hoạch thu hồi các loại đất là 552,40 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 471,43 ha; đất phi nông nghiệp 80,97 ha.

 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất là 505,74 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 488,47 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 17,27 ha.

 

UBND tỉnh giao UBND huyện Ia H’Drai có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện theo đúng quy định; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh