Thứ 7, Ngày 24/02/2024 -

Bảo đảm đáp ứng 100% yêu cầu về kỹ thuật phục vụ triển khai Đề án 06 ngay trong tháng 6/2023
Ngày đăng: 26/05/2023  15:04
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/5, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 1877/BTTTT-CĐSQG gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ TTTT về hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (lần 3).

 

Theo đó, căn cứ Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, theo đó, Thủ tưởng Chính phủ đã có chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương: “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại Văn bản số 1552/BTTTT-TTH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2023”.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0) nhằm hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có thể chủ động rà soát, xác định các nội dung cần thực hiện, đầu tư, mua sắm phục vụ triển khai Đề án 06 được hiệu quả, đồng bộ trên cả nước. Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 đã hướng dẫn về các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu cần thiết, yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật, gồm: (1) Hạ tầng mạng, đường truyền kết nối; (2) Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; (3) Trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp: máy scan, máy tính, máy in, màn hình tra cứu, hướng dẫn thông tin, thiết bị chứng thư số… (4) Sử dụng tài khoản định danh điện tử, thẻ CCCD gắn chíp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, công dân số; (5) Kết nối với CSDL quốc gia về Dân cư để phục vụ mục đích quản lý, xử lý nghiệp vụ chuyên ngành, cung cấp dịch vụ số, tiện ích số và làm giàu dữ liệu dân cư; (6) Phê duyệt hồ sơ cấp độ và triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm án toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống có kết nối CSDL quốc gia về Dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử.

 

Qua tổng hợp hiện trạng triển khai, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy tỷ lệ bộ, ngành, địa phương đáp ứng 100% yêu cầu tại Văn bản số 1552/BTTTT-CĐSQG hiện còn thấp (mới chỉ có 5/20 bộ ngành, 13/63 địa phương); chưa đáp ứng yêu cầu của Đề án 06.

 

Với hiện trạng như trên, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy nguy cơ về việc các bộ, ngành, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ nêu trên do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 05/CTg-TTg đang hiện hữu. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu về tiến độ triển khai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan: (1) Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức hoàn thành triển khai áp dụng Văn bản số 1552/BTTTT-THH bảo đảm hiệu quả, đáp ứng 100% yêu cầu về kỹ thuật phục vụ triển khai Đề án 06 ngay trong tháng 6/2023; và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu không hoàn thành nội dung này đúng thời hạn được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg. (2) Cung cấp thông tin về kết quả triển khai Văn bản số 1552/BTTTT-THH tính đến tháng 6/2023 để Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông muộn nhất là ngày 20/6/2023./.

 

                                                                                                Trịnh Minh