Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030
Ngày đăng: 29/05/2023  20:21
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1561/KH-UBND triển khai Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030.

 

Nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở triển khai có hiệu quả tại tỉnh, góp phần đạt được mục tiêu Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030. Nêu cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ chủ yếu như:

 

Về triển khai các hoạt động nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ và Văn bản khác của Bộ, ngành Trung ương.

 

Về rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật: Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan để thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Về công tác đánh giá, kiểm tra và giám sát dự án đầu tư: các sở, ban ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác đánh giá, kiểm tra và giám sát các dự án đầu tư theo quy định. Trong đó, kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm của Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư; tăng cường đối thoại, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh của nhà đầu tư.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có biện pháp xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kiên quyết đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai, không thực hiện đúng Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương theo quy định để tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư, có nhu cầu dịch chuyển sản xuất.

 

Về cải thiện môi trường đầu tư: các sở, ban ngành và địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Căn cứ quy định hiện hành và chức năng nhiệm vụ của đơn vị để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai các gói hỗ trợ đầu tư linh hoạt để thu hút các dự án đầu tư lớn, có tác động lan tỏa.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hằng năm để cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, triển khai hiệu quả Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở và địa phương tỉnh Kon Tum và xây dựng bộ thương hiệu và hình ảnh cấp địa phương trong công tác đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển và chiến lược thu hút đầu tư.

 

Đình Trung - Trần Khoa