Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Triển khai thực hiện nhiệm vụ các Chương trình MTQG năm 2023
Ngày đăng: 03/06/2023  09:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/6/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1628/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh), các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, chất lượng các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Chương trình MTQG theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh. Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

 

Chủ động phối hợp hoặc tham mưu UBND tỉnh phối hợp (khi có yêu cầu) với các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, cơ quan Trung ương trong quá trình nghiên cứu, góp ý sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG của các cơ quan Trung ương và các nhiệm vụ liên quan tại Quyết định số 29/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 25/4/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

 

Chủ động nghiên cứu, cập nhật các cơ chế, chính sách, văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG của các cơ quan Trung ương đã được sửa đổi, bổ sung/ban hành; kịp thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh quyết định hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định, văn bản quản lý, điều hành của tỉnh đã ban hành để triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.   

 

Rà soát, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo quy định, phù hợp với thực tiễn địa phương và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Bên cạnh đó, đối với kế hoạch 2023 của cấp huyện, UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 của địa phương mình theo quy định.

 

Rà soát các công trình, dự án thuộc phạm vi đầu tư của các Chương trình MTQG để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, phấn đấu giải ngân 100% số vốn thuộc các Chương trình MTQG được giao trong năm 2023 và vốn kế hoạch các năm trước chuyển nguồn sang năm 2023.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đối với cấp huyện, cấp xã, nhất là về việc thực hiện các cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn huy động đóng góp tự nguyện của Nhân dân theo quy định hiện hành.

 

Chủ động, tích cực chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG giữa các địa phương trong tỉnh, trong vùng và cả nước; đặc biệt trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách và ban hành các văn bản quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG.

 

Tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh với các Tổ công tác trong quản lý, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình MTQG bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn cho CB, CCVC, doanh nghiệp, người dân và các bên liên quan về các Chương trình MTQG nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai, thực hiện các Chương trình MTQG...

 

Vũ Huệ - Huỳnh Diu