Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Báo cáo kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023
Ngày đăng: 03/06/2023  21:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/6, Ủy ban dân tộc có Văn bản số 902/UBDT-TH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng dân tộc thiểu số và miền núi về việc Báo cáo kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm theo Thông tư số 06/2022/TT-UBDT.

 

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022 quy định chế độ báo cáo công tác dẫn tộc. Để việc thực hiện và gửi báo cáo công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023 đúng quy định, Ủy ban Dân tộc đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng dân tộc thiểu số và miền núi chỉ đạo cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng báo cáo kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo của Bộ, ngành, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố bám sát theo yêu cầu nội dung, phụ lục, thời hạn gửi báo cáo quy định tại Thông tư 06/2022/TT-UBDT, cụ thể: Báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện theo Phụ lục số II; báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo Phụ lục III của Thông tư 06/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022 quy định về chế độ báo cáo công tác dân tộc.

 

Ủy ban Dân tộc đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện và gửi báo cáo trước ngày 20/6/2023./.

 

                                                                                                Trịnh Minh