Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại thôn Kon Gur, xã Đăk Blà
Ngày đăng: 07/06/2023  16:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum do Công ty Cổ phần XDCT Sông Hồng làm Chủ dự án.

 

Theo đó, phạm vi dự án với diện tích mặt đất sử dụng 11,49 ha. Trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp cấp 122 được phê duyệt 4.089.390 m3; Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác cấp 122 là 2.826.115 m3; Trữ lượng khoáng sản huy động vào khai thác ở thể nguyên khai là 3.645.688 m3 (Hệ số nở rời 1,29).

 

Công suất thiết kế khai thác khoáng sản ở thể nguyên khai: Từ năm thứ nhất đến năm thứ ba 900.000 m3/năm; Năm thứ tư là 300.000 m3/năm; Năm thứ năm là 200.000 m3/năm; Từ năm thứ sáu đến năm thứ chín là 100.000 m3/năm; Năm thứ mười là 45.688 m3/năm.

 

Quy mô kiến trúc xây dựng: Nhà kỹ thuật dạng container diện tích 15 m2; Kho dạng container diện tích 7,2 m2; trạm cân, camera giám sát diện tích 60 m2.

 

Các hạng mục công trình của dự án gồm: Khu vực khai thác khoáng sản có diện tích 11,49 ha được giới hạn bởi các điểm góc 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Khu vực công trình phụ trợ (nằm trong ranh giới khu vực khai thác, gần điểm gốc số 5), bao gồm: Nhà kỹ thuật 15 m2; Kho 7,2 m2; Trạm cân và Camera giám sát 60 m2.

 

UBND tỉnh yêu cầu Chủ dự án thực hiện đúng quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường./.

Lê Hằng - Văn Tín