Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
Ngày đăng: 07/06/2023  20:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/6/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1689/UBND-KTTH triển khai Thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát các văn bản quy định về tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định mới hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung các quy định về tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; rà soát xây dựng quy định về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ áp dụng tại các di tích trên địa bàn tỉnh.

 

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan rà soát văn bản quy định của địa phương liên quan đến quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội để trình UBND cấp tỉnh xem xét ban hành Quyết định mới hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC./.

 

Vũ Huệ - Thái Sang