Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng: 08/06/2023  15:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/6/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1699/UBND-KGVX về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch số 2497/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện “Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 2497/KH-UBND) và các Văn bản liên quan.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác thông tin tuyên truyền gắn với đẩy mạnh triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 2497/KH-UBND, tổng hợp báo cáo theo quy định; tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án theo quy định, hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 

Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm; đảm bảo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thư viện, nhất là hệ thống thư viện công cộng.

 

Tuấn Tài – Huy Thông